RODO - Komenda Miejska Policji w Tychach

RODO

Ochrona danych osobowych

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

w związku z wejściem w życie:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”,

dochowując warunków w nim zawartych informujemy, że:

  1. Administratorem jest Komendant Miejski Policji w Tychach:
    • adres: al. Bielska 46, 43-100 Tychy,
  2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Miejskiej Policji w Tychach sprawuje  inspektor ochrony danych osobowych KMP:
    • adres: al. Bielska 46, 43-100 Tychy,
    • e-mail: iod.@tychy.ka.policja.gov.pl
  3. Cel i okres przetwarzania danych osobowych w KMP  w Tychach.

    W KMP w Tychach dane osobowe przetwarza się wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarza ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.

    ​Okres przetwarzania danych osobowych wynika bezpośrednio z przepisów prawa, jest adekwatny do celów.

    Informacje o zbiorach danych osobowych, w tym:
    • celach przetwarzania,
    • podstawach prawnych przetwarzania,
    • osobach, których dane są przetwarzane,
    • odbiorcach danych,
    • okresach przechowywania,

      zamieszczono zgodnie z właściwością komórek organizacyjnych KMP w Tychach.
  4. Odbiorcy danych osobowych.

    W rozumieniu RODO odbiorcami danych osobowych nie są organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
    Dane osobowe nie są udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  5. Osobom, których dane są przetwarzane zgodnie z RODO przysługuje:
    • prawo dostępu do własnych danych osobowych,
    • prawo do żądania od administratora sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania własnych danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - w sytuacjach przewidzianych prawem,
    • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie własnych danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej cofnięciem,
    • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  6. Przy przetwarzaniu danych osobowych w trybie RODO nie występuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji o przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowanie.